Kur’an Kurslarımız

ANKARA'DAKİ KUR'AN KURSLARIMIZ

KUR’AN KURSLARI EĞİTİM- ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI
I. Kur’an Kursları Eğitim - Öğretimi

Başkanlığımızın ülkemiz çapında yürütmekte olduğu yaygın din eğitimi faaliyetlerinin en önemli bölümünü Kur’an kursu hizmetleri oluşturmaktadır. Bu hizmetler, talep eden vatandaşlarımıza öncelikle Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden ve doğru bir şekilde okumayı uygulamalı olarak öğretmek, ibadetler için gerekli olan sûreler ile ayet ve duaları mealleri ile birlikte ezberletmek, İslâm Dini'nin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlâkı (sireti) hakkında özlü bilgiler vermek, isteyenlere hafızlık yaptırmak olarak belirlenmiştir.

Kur’an Kurslarımızdaki eğitim öğretim sürecinde, 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği” ile 20.07.2012 tarihli ve 81 sayılı onayla yürürlüğe konulan Yönergede belirtilen usul ve esaslar dikkate alınacaktır. “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı” dönem esasına göre 23 Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır. Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda “Hafızlık Eğitim Programı” uygulanacaktır.

II. Kayıt İşlemleri ve Eğitim - Öğretimin Süresi İle İlgili Hususlar

17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile geçici 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasıyla, yaygın din eğitiminde yaş sınırlandırılması sona ermiştir. Söz konusu düzenleme sayesinde, yaygın din eğitimi almak isteyen küçük çocuklar (04-06 yaş grubu), velisinin muvafakatına bağlı olarak Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanabileceklerdir.

1. Kur’an Kurslarındaki 2013-2014 eğitim-öğretim programlarına 23 Eylül 2013 tarihinde başlanacaktır. Kayıtlar ise 16 Eylül 2013 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

2. Kursa müracaatlar Başkanlığın düzenlediği kayıt dilekçe ile (Ek-2) yapılır ve bu dilekçe kurs yöneticisi tarafından kursun gelen evrak defterine kaydedilerek kabul edilir. Kursa kayıt olacaklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır. Yabancı uyruklu olanlar ise, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler. Ancak Türkiye’de oturum veya eğitim izni alanlar doğrudan kayıt yaptırabilirler. Ayrıca dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup müracaat eden vatandaşlardan her hangi bir belge talep edilmeyecektir. Sınıf açma işlemleri EHYS Programı
üzerinden yapılacaktır.

3. A, B ve C grubu kurslarda, EHYS Programı üzerinden Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve eğitim-öğretime başlanamaz. Ancak D grubu kurslardaki sınıfların fiziki durumunun kontrolü EHYS Programı aracılığıyla Başkanlık tarafından sağlandıktan sonra eğitim-öğretime mülki amirin onayı ile açılabilecektir. Kurs yöneticisi veya öğreticisi, kurs başlangıcında kayıt başvurularını ve velinin isteğini dikkate alarak öğrenciyi dört döneme kayıt yapabileceği gibi yalnızca birisi için de kayıt yapabilecektir.

4. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, işitme ve görme engellilerin engellilik durumları göz önüne alınarak kurslar veya sınıflar oluşturulur. Engelliler için sınıf oluşturulmasında 12 öğrenci sayısı aranmaz, her müracaat edene eğitim ve öğretim imkânı sağlanır. Bu tür eğitimlerde öncelikle öğrencilerin engellilik durumuna göre, Braille alfabesi, işaret dili vb. eğitimi almış öğreticiler veya geçici öğreticiler görevlendirilir. İşaret dili dini kavramlarla ilgili daha önce illerden seçilen görevlilere yönelik seminer Başkanlığımız tarafından belirlenecek yer ve zamanda yapılacaktır. Semineri müteakip her ilde engellilere yönelik uygun ortamlarda sınıf açılacaktır.

5. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 22, 23, 24, 25, 40 ve 48. maddelerinin ilgili hükümleri dikkate alınarak, İl Müftülükleri İl Eğitim Kurulu, İlçe Eğitim Komisyonu, Öğreticiler Kurulu, Hafızlık Takip Komisyonu ve Kurs Aile Birliğinin kuruluşunu sağlayacak olup, görev ve sorumlulukları ile ilgili tedbirler alacaktır.

6. Kur’an kurslarında dönem esasına göre, 2013–2014 eğitim-öğretim takvimi, 23 Eylül 2013 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir. Bu eğitimöğretim yılında Türkiye genelinde yüzünden okutulan sınıflarda “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı” aşağıda belirtilen dönemler halinde;

I. Dönem: 23 Eylül 2013 – 22 Kasım 2013 ( Kayıtlar: 16-25 Eylül 2013 )
II. Dönem: 25 Kasım 2013 – 24 Ocak 2014 ( Kayıtlar: 18-27 Kasım 2013 )
III. Dönem: 10 Şubat 2014 – 04 Nisan 2014 ( Kayıtlar: 20 Ocak-12 Şubat 2014 )
IV. Dönem: 07 Nisan 2014 – 30 Mayıs 2014 ( Kayıtlar: 31 Mart-09 Nisan 2014 )

Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda ise “Hafızlık Eğitim Programı”;

I. Dönem: 10 Haziran 2013 – 27 Eylül 2013 (Kayıtlar: 03-12 Haziran 2013)
II. Dönem: 07 Ekim 2013 – 24 Ocak 2014 (Kayıtlar: 30 Eylül-09 Ekim 2013)
III. Dönem : 10 Şubat 2014 –30 Mayıs 2014 (Kayıtlar: 27 Ocak-12 Şubat 2014)

Dönemler olarak bütün Kur’an kurslarımızda uygulanacaktır:

7. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 04-06 yaş grubu Kur’an kursu programı 23 Eylül 2013 tarihinde pilot il olarak belirlenen on ilde ( İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Adana, Rize, Erzincan, Diyarbakır)’da başlayacaktır. Programda görev yapacak öğreticilere 09-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Manisa Eğitim Merkezi’nde seminer düzenlenecektir.

8. Müftülüklerimiz, 2013-2014 Kur’an kursları eğitim-öğretim yılını, mahallindeki imkânlar ölçüsünde düzenleyecekleri “Açılış Töreni” ile başlatacaklardır. Programda
Diyanet İşleri Başkanımızın yeni eğitim-öğretim yılı mesajı (Ek-3) öğrenci ve yakınlarına okunacaktır.

9. Anılan Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3’ncü bendine göre çeşitli nedenlerle Kur’an kurslarına gelemeyen veya din eğitimi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımız için uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına ait mekânlarda, müftülüğün teklifi, mülki amirin onayı ile D grubu kurslarda, Kur’an kursu hizmetleri verilebilecektir.

10. Yönergenin 75’nci maddesinin 2’nci bendi gereğince, Kur’an kurslarında eğitimöğretimin devam ettiği süre içerisinde müftülerimiz ile din hizmetleri ve eğitimi şube müdürlerimiz her hafta bir Kur’an kursunu denetleyeceklerdir.

11. Müftülüklerimiz, Başkanlığımızca illere dağıtımı yapılan afişleri (Ek-4’te) Kur’an kurslarında ve uygun görülen yerlerde (cami, belediyeye ait ilan panolarında) astıracaktır.

12. Yeni Kur’an kursu açılışı için, “Kur’an Kursu Açılış Bilgileri Yerinde Tespit ve Değerlendirme Formu” yönergenin ilgili maddelerine uygun olarak doldurulacak ve gerekli evraklarla birlikte EHYS Programına online olarak yüklenecektir. (EK-5)

13. Eğitim-öğretime ara verilmesi, yeniden başlatılması, kursun isminin değiştirilmesi, kursun kapatılması ve kursun yeni binasına nakledilmesi gibi işlemler il müftüsünün teklifi ve mülki amirin onayı ile yapılarak bilgiler http://ehys.diyanet.gov.tr’ye kaydedilecektir.

14. Uygulanan öğretim programları öğrencilerin talepleri/durumları, bölgenin özellik ve ihtiyaçları dikkate alınarak 07.00 ile 23.00 saatleri arasında ayarlanacaktır. Kurslarda çoklu (sabah, öğleden sonra, akşam) öğretim yapılabileceği gibi hafta sonu ve mesai saatleri dışında da kurs düzenlenebilecektir. Öğreticilerin ve yöneticilerin kurslarda ve diğer görevlendirilen kurs dışı etkinliklerde bulunma süreleri, ilgi yönergede belirtildiği gibi 40 saat olduğu hususu unutulmamalıdır.

15. Kurslarda sınıf mevcudu; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olarak planlanacaktır. Ancak kurslarda öğrenci mevcudunun yüzünden okuyanlar için

10’un, hafızlığa çalışanlar için 5’in altına düşmesi halinde, müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilecektir.

16. Hafızlık eğitimi; Başkanlığımızın hazırladığı “Hafızlık Eğitim Programı”nın temel yaklaşım ve ilkelerine göre, hizmet yeterliliğine sahip olan öğreticiler tarafından etkin ve verimli bir şekilde yürütülecektir.

17. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi ve daha iyi standartlara ulaşmak açısından aşçı, temizlikçi, bekçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir.

İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında oluşturulan çevre temizliği, kurumsal alt yapının yenilenmesi, bakım, onarım, temizlik vb. yeni istihdam alanlarında birtakım hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanabilmesi sağlanmıştır. İŞ-KUR’un bu imkânından faydalanmaya başlamamış illerimizin en kısa zamanda başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

III. Öğreticilerin Kurslarda Görevlendirilmesi ile Tatil ve İzinler

1. Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli personelle karşılanması esastır.

Ancak bu ihtiyaç kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamadığı takdirde geçici öğretici görevlendirilebilir.

2. Kur’an kursu öğreticiliğinde geçici olarak görevlendirilenler, üzerinde resmi görevi bulunanlar hariç 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

3. Yeterli öğrenci bulunamaması sebebiyle Kur’an kurslarında görevlendirilemeyen öğreticiler, Kur’an kursu binası dışında müftülükçe düzenlenen eğitimlerde veya din hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilecektir.

4. Kurslarda tatil, Başkanlıkça tespit edilen ve eğitim-öğretim takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Doğal afet, ağır hava şartları, salgın hastalık ve diğer sebeplerle valiliklerce okulların tatil edildiği zamanlarda, Kur’an kursları da tatil edilir. Bu durumda olan yerleşim yerlerindeki yatılı Kur’an kurslarında eğitime mani bir durum olmaması halinde eğitimöğretime devam edilecektir.

5. Resmi bayramlardan sonraki idari izinlerde, yüzünden ve hafızlık eğitimi yapılan yatılı Kur’an kurslarında eğitime devam edilecektir.

6. Kur’an kursu öğreticileri yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanacaktır.

7. Kur’an kursu öğreticilerinden doğum, hastalık, seyahat, hac ve umre vb. sebeplerle görevine ara verenlerin yerine öğretici görevlendirmeleri EHYS Programı aracılığıyla yapılacaktır.

IV. Kurslarda Eğitim-Öğretim Programları, Materyaller ve Sportif Etkinlikler İle İlgili Hususlar

1. Kur’an eğitim ve öğretiminde Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacaktır.

2. Uygulanan programlarda Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller ile müftülükçe uygun görülen diğer eğitim araçları kullanılacaktır.

3. Öğreticiler bütün derslerde Başkanlığın din eğitimi anlayışına göre öğrenme-öğretme sürecini düzenleyip yönetirler. Bu konuda Başkanlığın hazırladığı programlar ve eğitim materyallerinden yararlanılacaktır.

4. Kur’an kurslarında okutulmak üzere Başkanlığımızca hazırlanarak yayınlanan ve müftülüklere gönderilen “İnancım”, “İbadetim”, “Peygamberim” ve “Ahlâkım” adlı kitaplar, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ve öğreticiler dersleri bu kitaplardan işleyecektir.

5. Kur’an kurslarında, “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı”nın temel yaklaşımına ve öğrenme-öğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla yardımcı eğitim-öğretim materyalleri kullanılabilecektir.

6. Her derste mümkün olduğu kadar eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanılmaya çalışılacak, kurs idaresinin imkânları yeterli olmadığı takdirde bu tür eğitim materyallerinin müftülüklerce karşılanması sağlanacaktır.

7. 04-06 yaş grubu okul öncesi programı ile İşaret dili dini kavramlarla ilgili programlar ve materyaller Başkanlığımızca gönderilecektir.

8. Başkanlığımızca gönderilen talimat, yazı ve ders materyalleri, il/ilçe müftülüklerince titizlikle ilgililere imza karşılığında ulaştırılacaktır.

9. Eğitim ve öğretim ders saatlerinin dışında öğreticinin rehberliğinde gerekli tedbirler alınmak suretiyle Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak amacıyla eğitsel, dini, sosyal ve kültürel, sportif etkinlikler düzenlenebilir. Ancak Kurs dışında yapılacak faaliyetler, ilgili müftünün teklifi ve Mülki amirin onayı ile gerçekleştirilebilecektir.

V. Öğreticiler İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri Kur’an kursu hizmetlerinin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde kurs öncesinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle;

1. Kur’an kursu hizmetlerinde görev alacak personelin yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce mahallinde 12-22 Eylül 2013 tarihleri arasında örneği ekte gönderilen programa uygun bir seminer düzenlenecektir. (EK-6)

2. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarının Bolu’da 03-05 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılan tanıtım seminerine katılan Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü, Din Hizmetleri Eğitim Kısım Şefi ve formatör öğreticiler ile müftünün uygun göreceği görevliler tarafından öğreticilere yönelik tanıtım semineri (süresi ihtiyaca uygun olarak mahallince belirlenmek kaydıyla en az üç gün olacak şekilde) il/ilçe müftüleri nezaretinde düzenlenecek ve katılanlara ait bilgiler ilgili forma uygun olarak doldurulacaktır. (EK-7)

3. Seminerlerde ders vermek üzere görevlendirilecek personelin yolluk, yevmiye ve ek ders ücretleri seminerin verildiği il ve ilçe müftülüğü tarafından karşılanacaktır.

VI. Kur’an Kurslarında Ders ve Ek Ders saatleri ve Ücretlendirme

Başkanlıkça düzenlenen yaygın din eğitimi kurslarında görevlendirilenlerin ders ve ek ders ücretleri, ilgili mali mevzuat hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, Kur’an kurslarında ders ve ek ders saatleri, anılan yönetmelik ve yönerge göz önünde bulundurularak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları esasları çerçevesinde uygulanacak ve 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” gereğince ödenecektir.

Ek dersler program tarafından kursiyerlerin sisteme kayıt tarihine ve sayılarına göre hesaplanacak olup, ek derslere ait “Tahakkuk Cetveli” program üzerinden alınacak ve kesinlikle elle doldurulmayacaktır. Elle doldurulan ve kontrolü sistem tarafından yapılmayan listelere ödeme yapılmayacaktır.

VII. Belge İşlemleri, EHYS Programı, Formlar ve Değerlendirme İşlemleri

1. Hafızlık eğitimi dışındaki kurslarda değerlendirme sınavı isteğe bağlı olarak yapılır, sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilir. Temel ve ek öğretime katılanlar için her düzey/kur’un sonunda öğretici tarafından “Katılım Belgesi” verilir. Birbirinden farklı 4 kur programına katılanlardan belge almak isteyenler için dördüncü dönemin son haftası kurslarda komisyonca sınav yapılır ve başarı belgesi müftülük tarafından verilir. Ancak sınava katılmayanlara sadece kurs katılım belgesi verilecektir.

2. Kur’an kursları ile ilgili bütün bilgiler, http://ehys.diyanet.gov.tr/ adresindeki EHYS Programı aracılığıyla girilecektir.

a) Temel Öğretim ve Ek Öğretim programları sınıf açma işlemleri, EHYS Programı üzerinden sırasıyla;
I. Müftülük tarafından sınıf açma,
II. Öğretici tarafından haftalık ders programının düzenlenmesi,
III. Öğretici tarafından öğrenci girişlerinin yapılması,
IV. Uygulama esaslarında belirtilen tarihler arasında Yönetici tarafından onaya gönderme işlemi,
V. Müftülükler tarafından onaylanması,
VI. Ek-9 formunun iki nüsha halinde yazdırılarak bir nüshasının müftülükte, diğer bir nüshasının kursta muhafaza edilmesi adımlarından oluşacaktır.

b) Hafızlık öğretim ve Hafızlık Temel Öğretim programı sınıf açma işlemleri EHYS

Programı üzerinden sırasıyla;

I. Müftülük tarafından Derslik tanımlama,
II. Müftülük tarafından Yönetici tanımlama,
III. Müftülük tarafından Komisyon tanımlama,
IV. Yönetici tarafından Ders oluşturma,
V. Yönetici tarafından Öğretici tanımlama,
VI. Yönetici/Öğretici tarafından Ders programı oluşturma,
VII. Yönetici/Öğretici tarafından Öğrenci kaydetme,
VIII. Yönetici tarafından Öğrencileri takip komisyonuna gönderme,
IX. Takip komisyonu tarafından öğrencilerin onaylanması,
X. Yönetici tarafından müftülüğe onaya gönderme işlemi,
XI. Müftülük tarafından Ek 9 raporlarının çıktısı alınarak onay verilmesi,
XII. Yönetici/Öğretici tarafından Öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi,adımlarından oluşmaktadır.

Kurslarda görev alan öğreticiler (İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları ve Hafızlık Eğitim Programı uygulayıcıları da dâhil) ile müftülüklerdeki bu konu ile ilgili görevlendirilen personel, http://ehys.diyanet.gov.tr adresinden alacakları kullanıcı adı ve şifresi ile birlikte söz konusu programı kullanacak, kurs, öğretici, öğrenci ve müfredatla ilgili bilgiler bu programdan girilecektir. Bu programa yapılacak veri girişleri eksiksiz ve doğru olarak yapılacak, bu konuda ikinci bir yazışmaya mahal verilmeyecek ve adı geçen program il müftülüğünce ilçe müftülüklerine duyurulacaktır.,

1. “Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri” ‘nin veri giriş alanlarının güncellenmesi ve web programına uyumlu hale getirilmesi nedeniyle bu yıldan geçerli olmak üzere eski defterler kullanımdan kaldırılmış olup, yeni hazırlanan defterler Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret işletmesi Müdürlüğünden temin edilecektir. (Tel :0312-351 91 31)

2. Kur’an kursları uygulama esasları ve ekleri (Ek-1, 2, 3, 4, 5, 6) İl müftülüklerimizin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu bu eklere Başkanlığımız web sitesinin EHYS Programı içerisinde bulunan “Duyurular ve Açıklamalar” sayfasından ulaşılabilecektir.

VIII. Ekler:

1. Kur’an kurslarında kullanılacak, il/ilçe müftülüklerinin e-posta adreslerine gönderilen ve ilgili müftülüklerde kalacak formlar şöyledir:

a) Kur’an kurslarında eğitim-öğretim Ek-1’de belirlenen uygulama esasları doğrultusunda yürütülecektir.

b) Kur’an kurslarına kayıt esnasında Ek-2 form dilekçe örneği çoğaltılarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde görevli personele verilecektir.

c) Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında Diyanet İşleri Başkanımızın Ek-3’de yer alan mesajı okunacaktır.

d) Ek-4’de yer alan afiş örneği Kur’an kurslarında ve uygun görülen yerlerde (cami, belediyeye ait ilan panolarında) asılacak ayrıca vaaz ve hutbelerde gerekli duyurular yapılacaktır.

e) Yeni açılacak Kur’an kursları için Ek-5’deki “Kur’an Kursu Açılış Bilgileri Yerinde Tespit ve Değerlendirme Formu” kullanılacaktır.

f) Öğreticiler için eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Ek-6’da yer alan hazırlık seminer programı örneği kullanılacaktır.

2. Form, Değerlendirme ve Rapor İşlemleri:
İl müftülükleri; mahallinde düzenlenen eğitim-öğretim hazırlık seminerleri için ekte örneği gönderilen seminer bilgi formunu dolduracaklardır. Hafızlık Eğitimi Programı ile İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programını ise değerlendirerek değerlendirme raporlarını EHYS Programı üzerinden doldurulacaktır.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………………
………………………………..……İMAM HATİPLİĞİNE/YÖNETİCİLİĞİNE

Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuş olup Kur’an/yaz Kur’an/Camilerde Kur’an
Öğretimi kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.

Bilgi ve gereğini arz ederim.
Adres: Tarih-İsim-İmza

Not: Bu dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup, müracaat eden vatandaştan herhangi bir belge talepedilmeyecektir.


105137 kere okunmuştur.web tasarım
Ankara Müftülüğü Adres: Kültür Mah.Olgunlar Sk.No:29/A YENİŞEHİR/ÇANKAYA/ANKARA
Telefon: 0 312-417 01 64 Fax:0 312-417 08 61 e-Mail:info@ankaramuftulugu.gov.tr © 2015
  • Bedava Site Kur